Запит на публічну інформацію щодо заступника Міністра юстиції України

Україна, Київ, 13.10.2014, № МІНЮСТ / БОНДАРЧУК / ЛЮСТРАЦІЯ

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

— на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»

— відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ

 

КОМУ: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ:

ЗГІДНО ОФІЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ

(задля уникнення будь-якого можливого корупційного втручання

направляється офіційно, електронною поштою, оприлюднюється, тощо…)

 

 

З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАПИТ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЩОДО ВКАЗАНОЇ ПОСАДОВОЇ (СЛУЖБОВОЇ) ОСОБИ:

 

Представник Міністерства юстиції України

заступник Міністра юстиції України

БОНДАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

— … на предмет чи обіймала вказана — посадова (службова) особа сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, у порядку, передбаченому Законом України «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ», …

 

 

 

Від: ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ:

Громадянин України

Хабібуллін Вадим Монев’ярович (паспорт СО №886030)

Перший заступник Голови Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади — при Міністерстві юстиції України

Член Ради Голів Громадських рад при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України, Постанова Кабінету Міністрів України № 658)

АДРЕСА ПОШТОВА: 01001, Київ-1, а/с №411-В, Головпоштамт (для відповіді на запит)

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННА: zapit@khabibullin.kiev.ua (для відповіді на запит)

Адреса реєстрації: Київ, ПЧаадаєва, 2/95

Адреса інтернет: http://www.KHABIBULLIN.kiev.ua/

 

 

Високошановні колеги!

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації НАДАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що знаходиться у його володінні. Запитувач МАЄ ПРАВО звернутися до розпорядника інформації із ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ незалежно, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену в тому числі, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ».

 

Відповідно до Роз’яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011 про Закон України «Про доступ до публічної інформації»: інформаційний прорив в Україні — Законом передбачається, що НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ… Також слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту ЛИШЕ У ВИПАДКАХ коли він не володіє інформацією і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої запит, АЛЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ.

 

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон) — цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації. Згідно ст. 3 Закону – право на доступ до публічної інформації гарантується. Згідно ст. 5 Закону – доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Згідно п. 4 ст. 13 Закону — усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Згідно ст. 14 Закону — Розпорядники інформації ЗОБОВ’ЯЗАНІ: (6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації. Згідно ст. 19 Закону – (2.) Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини. Згідно ст. 20 Закону – (1.) Розпорядник інформації має надати ВІДПОВІДЬ на запит на інформацію НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ з дня отримання запиту. Згідно ст. 21 Закону – (1.) Інформація на запит надається безкоштовно. (4.) При наданні особі інформації про себе та інформації, що СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, плата за копіювання та друк не стягується. Згідно ст. 22 Закону – (2.) Відповідь розпорядника інформації … не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. (3.) Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, ХТО НЕЮ ВОЛОДІЄ, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ВИННІ У ВЧИНЕННІ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ… та відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену, зокрема, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»: — ненадання відповіді на запит; — ненадання інформації на запит; — безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; — не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; — надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; — несвоєчасне надання інформації; — необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; — нездійснення реєстрації документів; — навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.


 

 

ПО СУТІ…

 

Враховуючи відкриту та публічну інформацію, з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації в тому числі засобів масової інформації стало відомо, що:

 

 

—        згідно офіційного сайту Міністерства юстиції України — заступником Міністра юстиції України є БОНДАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ (http://www.minjust.gov.ua/47761)

 

—        згідно Матеріалу з Вікіпедії — вільної енциклопедії (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87):

 

Трудова діяльність заступника Міністра юстиції України — БОНДАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ:

 

—        Травень 1998 — грудень 1999 — помічник прем’єр-міністра України — (ПУСТОВОЙТЕНКО?);

—        Лютий 2000 — червень 2001 — помічник першого віце-прем’єр-міністра України (АЗАРОВ?, КІНАХ?);

—        Жовтень 2003 — вересень 2005 — заступник виконавчого секретаря; директор департаменту моніторингу та правозастосування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – (?);

—        Вересень 2005 — січень 2007 — директор Державного департаменту у справах релігії (при Міністерстві юстиції України) – (ЛАВРИНОВИЧ?);

—        Червень 2007 — січень 2011 — заступник начальника управління інвестиційної та інноваційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України – (АЗАРОВ?);

—        Січень — березень 2011 — завідуючий сектором з питань трансферу технологій відділу з питань інноваційного та інвестиційного розвитку Управління гуманітарного та інноваційного розвитку Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України – (АЗАРОВ?);

 

 

 

 

 

Враховуючи наведене, з метою здійснення громадської антикорупційної діяльності та на підставі Конституції України, Закону України «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 13.05.2011 про Закон України «Про доступ до публічної інформації»: інформаційний прорив в Україні, а також беручи до уваги Закон України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», а також враховуючи вказану (додану) інформацію, що набула розголосу і беручи до уваги відсутність інформації про підтвердження чи спростування згаданих та інших публікацій:

 

 

ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ) ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ:

 

 

(1)     прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

 

a.       ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про ПОГОДЖЕННЯ/НЕ ПОГОДЖЕННЯ при призначенні вказаної — посадової (службової) особи — Представник Міністерства юстиції України — заступник Міністра юстиції України — БОНДАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ:

 

1. з Президентом України, 2. з Верховною Радою України, 3. з Кабінетом Міністрів України, 4. з Антикорупційним комітетом при Президентові України 5. з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, 6. з Люстраційним комітетом України, 7. з Громадською радою при центральному органі виконавчої влади, 8. з Радою Голів Громадських рад при органах виконавчої влади (при Кабінеті Міністрів України, Постанова Кабінету Міністрів України №658)?

 

 

(2)     прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

 

a.       ДОКУМЕНТ (наказ, розпорядження, тощо), у разі наявності, про ПРИЗНАЧЕННЯ/ЗВІЛЬНЕННЯ вказаної — посадової (службової) особи — Представник Міністерства юстиції України — заступник Міністра юстиції України — БОНДАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ задля вирішення питання про наявність/відсутність підстав до його ОСКАРЖЕННЯ/СКАСУВАННЯ/ЗВІЛЬНЕННЯ.

 

(ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ, ЩО У РАЗІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВКАЗАНОЇ — ПОСАДОВОЇ (СЛУЖБОВОЇ) ОСОБИ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ – ВВАЖАТИ ДАНИЙ ЗАПИТ ВІДКЛИКАНИМ).

 

 

(3)     прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

 

  1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про ПРОВЕДЕННЯ/НЕ ПРОВЕДЕННЯ/ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ службового розслідування (службової перевірки, антикорупційної перевірки) щодо ЗМІНИ/НЕ ЗМІНИ МАЙНОВОГО СТАНУ вказаної — посадової (службової) особи — — Представник Міністерства юстиції України — заступник Міністра юстиції України — БОНДАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, а саме:

 

  1. b.              — відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», та/або НЕВІДПОВІДНІСТЬ вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах…

 

 

(4)     прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

 

a.       ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про ПРОВЕДЕННЯ/НЕ ПРОВЕДЕННЯ/ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ службового розслідування (службової перевірки, антикорупційної перевірки) вказаної — посадової (службової) особи – — Представник Міністерства юстиції України — заступник Міністра юстиції України — БОНДАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ на предмет чи обіймала вказана — посадова (службова) особа сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, у порядку, передбаченому Законом України «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ» (http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/98032.html) .

 

 

 

 

 

ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ, що РОЗПОРЯДНИК інформації, ЯКИЙ НЕ ВОЛОДІЄ ЗАПИТУВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, але якому за статусом або характером діяльності ВІДОМО або має бути відомо, хто нею володіє, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» — ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ з одночасним офіційним повідомленням про це.

 

 

ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ НА КОЖНЕ ПИТАННЯ ОКРЕМО:

 

  1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:
  2. a.               zapit@khabibullin.kiev.ua

 

  1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ПОШТОВУ АДРЕСУ:
  2. a.               01001, Київ, а/с №411-В, Головпоштамт, Вадиму Хабібулліну (простою поштою)

 

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

+380(67)2096660

 

 

 

Громадянин України

 

Перший заступник Голови Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади

— при Міністерстві юстиції України

 

Член Ради Голів Громадських рад

при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України,

Постанова Кабінету Міністрів України № 658)

 

скачать: 13.10.14 запит БОНДАРЧУК (В.Хабібуллін — zapit@khabibullin.kiev.ua — 01001, Київ-1, а_с411-В, 0672096660).pdf..pdf

Навигация по записям

*/?>