Запит-Чи ПРОФСПІЛКА ТАКСИСТІВ УКРАЇНИ представляє НЕЛЕГАЛІВ

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ТАКСИСТІВ УКРАЇНИ

 

 

Україна, Київ, 25.11.2014, № МІУ / ПСТУ / ПОПИК / НЕЛЕГАЛИ

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

— на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»

— відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ

 

КОМУ: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ:

ЗГІДНО ОФІЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ

(задля уникнення будь-якого можливого корупційного втручання

направляється офіційно, електронною поштою, оприлюднюється, тощо…)

 

 

З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІЗАПИТ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ТАКСИСТІВ УКРАЇНИкод юридичної особи 26438745ПОПИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – керівникhttp://proftaxi.org.ua/old/index.php

 

— … на предмет чи дійсно ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ТАКСИСТІВ УКРАЇНИ представляє інтереси НЕЛЕГАЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ, НЕЛЕГАЛЬНИХ ТАКСІ? і чи входить до складу будь-яких груп (робочих, експертних груп, зборів, засідань,  тощо) МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ  з питань: розробки проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи ТАКСІ, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб», розробки проекту закону України «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ», розробки ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ щодо врегулювання роботи ТАКСІ, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб»…

 

 

 

Від: ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ:

Громадянин України

Хабібуллін Вадим Монев’ярович (паспорт СО №886030)

 

Перший заступник Голови Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади — при Міністерстві юстиції України

Член Ради Голів Громадських рад при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України, Постанова Кабінету Міністрів України № 658)

 

АДРЕСА ПОШТОВА: 01001, Київ-1, а/с №411-В, Головпоштамт (для відповіді на запит)

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННА: zapit@khabibullin.kiev.ua (для відповіді на запит)

Адреса реєстрації: Київ, ПЧААДАЄВА, 2/95

Адреса інтернет: http://www.KHABIBULLIN.kiev.ua/

 

 

Високошановні колеги!

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації НАДАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що знаходиться у його володінні. Запитувач МАЄ ПРАВО звернутися до розпорядника інформації із ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ незалежно, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену в тому числі, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ».

 

Відповідно до Роз’яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011 про Закон України «Про доступ до публічної інформації»: інформаційний прорив в Україні — Законом передбачається, що НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ… Також слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту ЛИШЕ У ВИПАДКАХ коли він не володіє інформацією і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої запит, АЛЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ.

 

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон) — цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації. Згідно ст. 3 Закону – право на доступ до публічної інформації гарантується. Згідно ст. 5 Закону – доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Згідно п. 4 ст. 13 Закону — усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Згідно ст. 14 Закону — Розпорядники інформації ЗОБОВ’ЯЗАНІ: (6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації. Згідно ст. 19 Закону – (2.) Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини. Згідно ст. 20 Закону – (1.) Розпорядник інформації має надати ВІДПОВІДЬ на запит на інформацію НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ з дня отримання запиту. Згідно ст. 21 Закону – (1.) Інформація на запит надається безкоштовно. (4.) При наданні особі інформації про себе та інформації, що СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, плата за копіювання та друк не стягується. Згідно ст. 22 Закону – (2.) Відповідь розпорядника інформації … не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. (3.) Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, ХТО НЕЮ ВОЛОДІЄ, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ВИННІ У ВЧИНЕННІ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ… та відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену, зокрема, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»: — ненадання відповіді на запит; — ненадання інформації на запит; — безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; — не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; — надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; — несвоєчасне надання інформації; — необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; — нездійснення реєстрації документів; — навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.


 

 

ПО СУТІ…

 

Враховуючи відкриту та публічну інформацію, з відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації/відомостей, в тому числі засобів масової інформації та відкритих інтернет джерел — СТАЛО ВІДОМО, що:

 

Станом на сьогодні чисельність осіб, задіяних у ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ в Україні становить біля 200 000 осіб. Приблизно таку ж кількість складають транспортні засоби, що використовуються у процесі даного виду перевезень. Грошовий ТІНЬОВИЙ обіг зазначеного ринку надання послуг у масштабах країни складає понад 20 млрд. грн. на рік. Близько 85% учасників ринку перевезень на таксі в Україні здійснюють свою діяльність ПОЗА МЕЖАМИ правового поля і, напевно, є НЕЛЕГАЛЬНИМИ ПЕРЕВІЗНИКАМИ.

 

Безперечно було б правильно і доцільно об’єднати спільні зусилля та розробити єдиний цілісний документ, який би врахував основні концептуальні новації  щодо побудови в Україні цивілізованого  ринку ТАКСОМОТОРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ європейського зразка  і захистити права ЛЕГАЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ.

 

Маю честь зазначити, що при підготовці у 2013 році попередніх «спроб» законотворчої роботи МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ – НЕ БУЛО ДОПУЩЕНО попередні «законопроекти за підписом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА» до розгляду ані Кабінетом Міністрів України за керівництва Миколи АЗАРОВА та профільними міністерствами, ані Верховною Радою України, і в тому числі саме «публічна і відкрита робота» ДЕПАРТАМЕНТУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ Міністерства інфраструктури України була предметом ЗВІЛЬНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ЇЇ КЕРІВНИКА (ДИРЕКТОРА) а саме:

 

 

Зауваження до статті № 1 проекту закону Про перевезення на таксі

http://khabibullin.kiev.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-%e2%84%96-1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd/

 

 

Зауваження до статті № 2, 3 проекту закону Про перевезення на таксі

http://khabibullin.kiev.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-%e2%84%96-2-3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd/

 

 

Зауваження до статті № 4, 5 проекту закону Про перевезення на таксі

http://khabibullin.kiev.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-%e2%84%96-4-5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd/

 

 

Зауваження до статті № 6, 7, 9, 10 проекту закону Про перевезення на таксі

http://khabibullin.kiev.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-%e2%84%96-6-7-9-10-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be/

 

 

Зауваження до статті № 12, 13, 14 проекту закону Про перевезення на таксі

http://khabibullin.kiev.ua/%d0%b7%d0%b0%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-%e2%84%96-12-13-14-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be/

 

 

Такси, такси, о сколько в этом слове…

http://khabibullin.kiev.ua/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5/

 

 

Обіг ТІНЬОВОГО РИНКУ автоперевезень понад 20 млрд. грн. на рік

http://khabibullin.kiev.ua/%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%b3-%d1%82%d1%96%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d1%83-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%8c/

 

 

Неделя Украинского такси :: Портал Таксопорт. Всё о такси в Украине

http://taxoport.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1221&Itemid=1#.VHRLEUcNEKd.twitter

 

Уже в который раз, председатель ПСТУ В.Попик и его заместитель Д.Подскребаев ПОДТВЕРДИЛИ своё отношение к вовлечению в перевозки НЕЛЕГАЛОВ, аргументируя это отсутствием контроля и необходимостью проведения реформ.

 

Униан_ПСТУ объединение ИДС и  НЕЛЕГАЛОВ:

http://youtu.be/uexs1ABtDqo

 

 

ПРОФСПІЛКА ТАКСИСТІВ УКРАЇНИ – ЧИ НЕЛЕГАЛИ?

http://youtu.be/C4G0v_2WrII

 

 

 

 

 

Враховуючи наведене, з метою здійснення громадської антикорупційної діяльності та на підставі Конституції України, Закону України «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 13.05.2011 про Закон України «Про доступ до публічної інформації»: інформаційний прорив в Україні, а також беручи до уваги Закон України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», а також враховуючи вказану (додану) інформацію, що набула розголосу і беручи до уваги ВІДСУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧИ СПРОСТУВАННЯ згаданих та інших публікацій (відомостей):

 

 

ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ) ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ:

 

 

(1)       прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

 

  1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про підтвердження/спростування на предмет чи дійсно ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ТАКСИСТІВ УКРАЇНИ (код юридичної особи 26438745, ПОПИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – керівник, http://proftaxi.org.ua/old/index.php):

 

  1. ПРЕДСТАВЛЯЄ/ЛОБІЮЄ ІНТЕРЕСИ НЕЛЕГАЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ, НЕЛЕГАЛЬНИХ ТАКСІ?

 

 

(2)       прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

 

  1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про підтвердження/спростування на предмет чи дійсно ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ТАКСИСТІВ УКРАЇНИ (код юридичної особи 26438745, ПОПИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – керівник, http://proftaxi.org.ua/old/index.php):

 

  1. представляючи/лобіюючи інтереси НЕЛЕГАЛЬНИХ перевізників, НЕЛЕГАЛЬНИХ таксі ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ будь-яких груп (робочих, експертних груп, зборів, засідань, тощо) МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ з питань: розробки проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи ТАКСІ, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб», розробки проекту закону України «ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ТАКСІ», розробки ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ щодо врегулювання роботи ТАКСІ, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб»…

 

 

 

 

 

ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ, що РОЗПОРЯДНИК інформації, ЯКИЙ НЕ ВОЛОДІЄ ЗАПИТУВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, але якому за статусом або характером діяльності ВІДОМО або має бути відомо, хто нею володіє, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» — ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ з одночасним офіційним повідомленням про це.

 

 

ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ НА КОЖНЕ ПИТАННЯ ОКРЕМО:

 

  1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:
    1. zapit@khabibullin.kiev.ua

 

  1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ПОШТОВУ АДРЕСУ:
    1. 01001, Київ, а/с №411-В, Головпоштамт, Вадиму Хабібулліну (простою поштою)

 

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

 

 

 

Громадянин України

 

Перший заступник Голови Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади

— при Міністерстві юстиції України

 

Член Ради Голів Громадських рад

при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України,

Постанова Кабінету Міністрів України № 658)

________________________________________

25.11.14 запит ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ТАКСИСТІВ УКРАЇНИ-ЧИ НЕЛЕГАЛИ (В.Хабібуллін — zapit@khabibullin.kiev.ua).pdf

________________________________________

 

Навигация по записям

*/?>