Запит про схожі кримінальні провадження по працівникам АЛЬФАБАНК

 

 

Україна, Київ, 10.11.2014, № АЛЬФАБАНК / КРИМІНАЛ / 120.141.000.300.11781

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

— на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»

— відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ

 

КОМУ: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ:

ЗГІДНО ОФІЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ

(задля уникнення будь-якого можливого КОРУПЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ

направляється офіційно, електронною поштою, оприлюднюється, тощо…)

 

 

З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІЗАПИТ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 

ЩОДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ№120.141.000.300.11.781 та схожихвідносно особи, в діях якої вбачаютьсяознаки кримінального правопорушення

— ПРАЦІВНИК ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

 

«АЛЬФА-БАНК»

Публічне акціонерне товариство,

ЄДРПОУ 23494714

01001, м. Київ, вул. Десятинна 4/6

04073, м. Київ, пр-т Московський, 9, БЦ Форум

адреса засновника: вулиця Каланчевська,27,

м. МОСКВА, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

 

 

 

 

Від: ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ:

Громадянин України

Хабібуллін Вадим Монев’ярович (паспорт СО №886030)

 

Голова Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади

Член Ради Голів Громадських рад при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України, Постанова Кабінету Міністрів України № 658)

 

АДРЕСА ПОШТОВА: 01001, Київ-1, а/с №411-В, Головпоштамт (для відповіді на запит)

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННА: zapit@khabibullin.kiev.ua (для відповіді на запит)

Адреса реєстрації: Київ, ПЧаадаєва, 2/95

Адреса інтернет: http://www.KHABIBULLIN.kiev.ua/

 

 

Високошановні колеги!

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації НАДАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що знаходиться у його володінні. Запитувач МАЄ ПРАВО звернутися до розпорядника інформації із ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ незалежно, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену в тому числі, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ».

 

Відповідно до Роз’яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011 про Закон України «Про доступ до публічної інформації»: інформаційний прорив в Україні — Законом передбачається, що НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ… Також слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту ЛИШЕ У ВИПАДКАХ коли він не володіє інформацією і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої запит, АЛЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ.

 

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон) — цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації. Згідно ст. 3 Закону – право на доступ до публічної інформації гарантується. Згідно ст. 5 Закону – доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Згідно п. 4 ст. 13 Закону — усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Згідно ст. 14 Закону — Розпорядники інформації ЗОБОВ’ЯЗАНІ: (6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації. Згідно ст. 19 Закону – (2.) Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини. Згідно ст. 20 Закону – (1.) Розпорядник інформації має надати ВІДПОВІДЬ на запит на інформацію НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ з дня отримання запиту. Згідно ст. 21 Закону – (1.) Інформація на запит надається безкоштовно. (4.) При наданні особі інформації про себе та інформації, що СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, плата за копіювання та друк не стягується. Згідно ст. 22 Закону – (2.) Відповідь розпорядника інформації … не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. (3.) Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, ХТО НЕЮ ВОЛОДІЄ, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ВИННІ У ВЧИНЕННІ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ… та відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену, зокрема, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»: — ненадання відповіді на запит; — ненадання інформації на запит; — безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; — не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; — надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; — несвоєчасне надання інформації; — необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; — нездійснення реєстрації документів; — навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.


 

 

ПО СУТІ…

 

 

В Громадську приймальню заступника голови Громадської ради при ГУ МВС України в м. Києві, заступника голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України Вадима ХАБІБУЛЛІНА надійшло звернення громадянина України (далі – Заявник). Зі звернення стало відомо про наявне відкрите КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ №120.141.000.300.11.781 відносно працівника ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (далі – Особа,  в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення) за ст. 355 (ч.1) Кримінального кодексу України щодо примушування до виконання цивільно правових обов’язків.

 

Попередньо стало відомо, що 15.06.2012 року між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (Особа, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення) був укладений договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними договорами. Вказаний договір, а також попередній договір від 25.05.2012 року між ПАТ «СВЕДБАНК» («ОМЕГА-БАНК») та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» за якими також укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними договорами ВИСТУПАТИМУТЬ ПРЕДМЕТОМ ОСПОРЮВАННЯ (ОСКАРЖЕННЯ) як в судових органах України так і органах Антимонопольного комітету України та Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та інших.

 

Зі слів Заявника — Особі, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення (відкрите КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ №120.141.000.300.11.781 відносно працівника ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ) неодноразово пропонувалося мирно і цивілізовано вирішити будь-які питання і навіть пропонувалися конкретні грошові еквіваленти, але позитивне рішення не приймаються навіть із врахуванням Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» і саме тому, напевно, ними вирішено порушити закон.

 

07.11.2014 року з приводу цього ПОДАНО ОФІЦІЙНУ ЗАЯВУ (додається) — Щодо запобігання фактам корупції та втручання третіх осіб в процесуальну діяльність слідчих, ВЗЯТТЯ НА КОНТРОЛЬ та ВІДКРИТЕ РОЗСЛІДУВАННЯ кримінального провадження №120.141.000.300.11.781 відносно особи, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення — (працівник ПАТ «АЛЬФА-БАНК»)…

 

 

 

 

Враховуючи наведене, з метою здійснення громадської антикорупційної діяльності та на підставі Конституції України, Закону України «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 13.05.2011 про Закон України «Про доступ до публічної інформації»: інформаційний прорив в Україні, а також беручи до уваги Закон України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», а також враховуючи вказану (додану) інформацію, що набула розголосу і беручи до уваги відсутність інформації про підтвердження чи спростування:

 

 

ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ) ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ:

 

 

(1)     прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію:

 

  1. ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про НАЯВНІСТЬ/ВІДСУТНІСТЬ офіційно зареєстрованих на території міста Києва та України СХОЖИХ ВІДКРИТИХ/ЗАКРИТИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ відносно Особи, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення – працівник (працівників) ПАТ «АЛЬФА-БАНК» задля ВЗЯТТЯ НА КОНТРОЛЬ, НАЛЕЖНОГО ТА ВІДКРИТОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, якими Кримінальний процесуальний кодекс України визначає:

 

  • захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, ХТО ВЧИНИВ кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, ЖОДЕН НЕВИНУВАТИЙ НЕ БУВ ОБВИНУВАЧЕНИЙ або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також розумні строки…

 

 

 

 

 

ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ, що РОЗПОРЯДНИК інформації, ЯКИЙ НЕ ВОЛОДІЄ ЗАПИТУВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, але якому за статусом або характером діяльності ВІДОМО або має бути відомо, хто нею володіє, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» — ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ з одночасним офіційним повідомленням.

 

 

ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ НА КОЖНЕ ПИТАННЯ:

 

  1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:
    1. zapit@khabibullin.kiev.ua

 

  1. (!) НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ПОШТОВУ АДРЕСУ:
    1. 01001, Київ, а/с №411-В, Вадиму Хабібулліну (простою поштою)

 

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

(067)2096660, (044)2280666, (044)2210666

 

 

 

Громадянин України

Голова Громадської ради

при центральному органі виконавчої влади

Член Ради Голів Громадських рад

при органах виконавчої влади

(при Кабінеті Міністрів України,

Постанова Кабінету Міністрів України № 658)

_________________________________________

10.11.14 ЗАПИТ КРИМІНАЛ АЛЬФАБАНК (В.Хабібуллін, zapit@khabibullin.kiev.ua)-2.pdf

Навигация по записям

*/?>