Запит щодо декана Віталія ОПРИШКО по корупції і хабарництву на юрфакультеті КНЕУ

vzyatka_6

 

12.05.2015_zapit_KNEU_OPRIHKO_KORUPCIYA_XABAR_zapit@khabibullin.kiev.ua_pdf

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Україна, Київ, 12.05.2015, № КНЕУ / ОПРИШКО / КОРУПЦІЯ /ХАБАР

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

— на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»

— відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ

 

 

КОМУ: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ:

ЗГІДНО ОФІЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ

(задля уникнення будь-якого можливого корупційного втручання та безпеки

направляється офіційно, електронною поштою, оприлюднюється, тощо…)

 

 

З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІЗАПИТ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 

 

Прошу надати (надіслати) достовірну, точну та повну інформацію відносно вказаної особи:- ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ(доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Декан юридичного факультету (1993-2015)).

 

 

 

 

Від: ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ:

Громадянин України Хабібуллін Вадим Монев’ярович (паспорт СО №886030)

Член Громадської ради при ГУ МВС України в м. Києві (Наказ №183 від 23.02.2015)

АДРЕСА ПОШТОВА: 01001, Київ-1, а/с №411-В, Головпоштамт (для відповіді на запит)

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННА: zapit@khabibullin.kiev.ua (для копії відповіді на запит)

Адреса реєстрації: ПЧААДАЄВА, 2/95

Адреса інтернет: http://www.KHABIBULLIN.kiev.ua/

 

 

Високошановні колеги!

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації НАДАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що знаходиться у його володінні. Запитувач МАЄ ПРАВО звернутися до розпорядника інформації із ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ незалежно, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену в тому числі, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ».

 

Відповідно до Роз’яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011 про Закон України «Про доступ до публічної інформації»: інформаційний прорив в Україні — Законом передбачається, що НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ… Також слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту ЛИШЕ У ВИПАДКАХ коли він не володіє інформацією і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої запит, АЛЕ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ.

 

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон) — цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації. Згідно ст. 3 Закону – право на доступ до публічної інформації гарантується. Згідно ст. 5 Закону – доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Згідно п. 4 ст. 13 Закону — усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. Згідно ст. 14 Закону — Розпорядники інформації ЗОБОВ’ЯЗАНІ: (6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації. Згідно ст. 19 Закону – (2.) Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини. Згідно ст. 20 Закону – (1.) Розпорядник інформації має надати ВІДПОВІДЬ на запит на інформацію НЕ ПІЗНІШЕ П’ЯТИ ДНІВ з дня отримання запиту. Згідно ст. 21 Закону – (1.) Інформація на запит надається безкоштовно. (4.) При наданні особі інформації про себе та інформації, що СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, плата за копіювання та друк не стягується. Згідно ст. 22 Закону – (2.) Відповідь розпорядника інформації … не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. (3.) Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, ХТО НЕЮ ВОЛОДІЄ, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ВИННІ У ВЧИНЕННІ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ… та відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену, зокрема, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»: — ненадання відповіді на запит; — ненадання інформації на запит; — безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; — не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; — надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; — несвоєчасне надання інформації; — необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; — нездійснення реєстрації документів; — навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що «звернення до правоохоронних органів про захист своїх прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей». Таке підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов’язані із здійсненням владних повноважень чи виконанням службових обов’язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються виконання службових обов’язків, але не пов’язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З огляду  на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.


 

 

ПО СУТІ…

 

З відкритих та публічних джерел – з відкритої та публічної інформації/публікації (про підтвердження чи спростування на дату подання запиту невідомо) СТАЛО ВІДОМО:

 

 

  • МІНІСТР ОСВІТИ УЗЯВСЯ ЗА КОРУПЦІОНЕРІВ У СВОЇЙ СФЕРІ

Джерело: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/11/7018454/

 

ЦИТАТА: …Міністр освіти й науки отримав перші документи про КОРУПЦІЙНІ ДІЇ КЕРІВНИКІВ КІЛЬКОХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ України. «Пану міністру передали перші документи про КОРУПЦІЙНІ ДІЇ КЕРІВНИКІВ КІЛЬКОХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КРАЇНИ. Це лише перші ластівки». Міністр отримав документи на ХАБАРНИКІВ ВІД ОСВІТИ. «Можливо, декому з КОРУПЦІОНЕРІВ вже час подумати про звільнення «за власним бажанням».

 

 

  • ЗУПИНИ ХАБАРНИЦТВО НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ КНЕУ

Джерело: http://urfakkneu2011.blox.ua/html

 

ЦИТАТА: …ПРОДОЛЖИТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ О МАСШТАБАХ И ХАРАКТЕРЕ ИЗОЩРЕННЫХ СХЕМ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ меня вынуждает сверх НАГЛОЕ И ЦИНИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, которое, несмотря на широкую огласку его последних коррупционных действий,  наплевав на общественное мнение, и, вытерев ноги об честное имя коллектива преподавателей юридического факультета, ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМИ ГРЯЗНЫМИ ДЕЛАМИ (об этом пойдет речь дальше). Это, во-первых.

 

Во-вторых, в комментариях к статьям, читатели РАССКАЗАЛИ О МНОГОЧИСЛЕННЫХ ФАКТАХ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА, УКАЗАВ НА КОНКРЕТНЫЕ ФАМИЛИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ и студентов, которые так и остались не услышанными администрацией юридического факультета, что в очередной раз подталкивает к мысли о ее причастности к упомянутым ПРОЯВЛЕНИЯМ КОРРУПЦИИ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА! Скажите, пожалуйста, хоть по одному из фактов, изложенных на блоге или в комментариях к нему, БЫЛО ЛИ ПРОВЕДЕНО СЛУЖЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО? Конечно же, нет!

 

…Вказана затримка з розглядом нашої заяви є незрозумілою та штучно створеною і, на моє глибоке переконання, МАЄ ВСІ ОЗНАКИ ПРОВОКАЦІЇ ХАБАРА… Зрозуміло, що в такій ситуації звертатися до декана є безперспективною справою, оскільки він, я переконана, В КУРСІ ВСІХ СПРАВ, що відбуваються на юридичному факультеті, особливо тих, які мають системний характер. Більше того, я переконана, що саме декан юридичного факультету ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ уповноважив свого заступника КИКОТЯ ПАВЛА ВАЛЕРІЙОВИЧА займатися хабарництвом на факультеті, а у випадку необхідності буде останнього покривати. Як і будь-який керівник, декан буде захищати та виправдовувати своїх підлеглих, особливо заступників. Тому розраховувати на його об’єктивність при розгляді даної ситуації за вказаних обставин не приходиться. Крім того, декан зараз просто фізично відсутній на робочому місті.

 

 

Враховуючи наведене, з метою здійснення ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ та на підставі Конституції України, Закону України «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 13.05.2011 про Закон України «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»: інформаційний прорив в Україні, а також беручи до уваги Закон України «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ», Порядок проведення службового розслідування у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СТОСОВНО ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» від 13 червня 2000 р. N 950, а також враховуючи вказану (додану) публічну інформацію, що набула розголосу і беручи до уваги відсутність інформації про підтвердження чи спростування згаданих та інших публікацій:

 

 

ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ)

ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ:

 

 

  • Документ (офіційний документ) про наявність / відсутність відомих Вам відкритих / закритих КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ відносно вказаної особи — ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ (доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Декан юридичного факультету (1993-2015)).

 

 

  • Документ (офіційний документ) у разі наявності, про відповідне Ваше реагування, відносно вказаної особи — ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ (доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Декан юридичного факультету (1993-2015)) щодо згаданих та/чи інших відкритих публікацій в ЗМІ та/чи/або відповідні реагування згідно КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, оскільки у порядку п.1 ст. 214 КПК (Початок досудового розслідування: … розпочинається НЕВІДКЛАДНО, але не пізніше 24 годин ПІСЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИЯВЛЕННЯ З БУДЬ-ЯКОГО ДЖЕРЕЛА (відкриті публікації в тому числі) обставин, що МОЖУТЬ СВІДЧИТИ ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ і слідчий, прокурор ЗОБОВ’ЯЗАНІ САМОСТІЙНО внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та РОЗПОЧАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ…;

 

 

 

 

 

 

  • Документ (офіційний документ) у разі наявності, про проведення / не проведення / планування проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (службової перевірки, антикорупційної перевірки) відносно вказаної особи — ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ (доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Декан юридичного факультету (1993-2015)) на «ФАКТИ УЧАСТІ У ВИКЛАДЕНОМУ В ПУБЛІКАЦІЯХ — ХАБАРНИЦТВІ / КОРУПЦІЇ», а також виявлення ТРЕТІХ ОСІБ, які могли впливати та/чи/або давати протиправні, незаконні, злочинні вказівки (накази), в порушення вимог законодавства України, іншого будь-якого втручання, впливу і корупції.

 

 

  • Документ (офіційний документ), у разі наявності, про проведення / не проведення / планування проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (службової перевірки, антикорупційної перевірки) щодо ЗМІНИ / НЕ ЗМІНИ МАЙНОВОГО СТАНУ відносно вказаної особи — ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ (доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Декан юридичного факультету (1993-2015)) — відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» та/або НЕВІДПОВІДНІСТЬ вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в деклараціях, набутого (набутих) ЗА ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДАХ…

 

 

  • Документ (офіційний документ), у разі наявності, про проведення / не проведення / планування проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (службової перевірки, антикорупційної перевірки) відносно вказаної особи — ОПРИШКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ (доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Декан юридичного факультету (1993-2015)) — на предмет чи обіймала вказана — посадова (службова) особа сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, відповідно до Закону України «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ», який визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

 

 

 

 

ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ, що РОЗПОРЯДНИК інформації, ЯКИЙ НЕ ВОЛОДІЄ ЗАПИТУВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, але якому за статусом або характером діяльності ВІДОМО або МАЄ БУТИ ВІДОМО, хто нею володіє, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ, згідно Закону України «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» та Закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», Закону України «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» — ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ з одночасним офіційним повідомленням запитувача про це.

 

 

ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ НА КОЖНЕ ПИТАННЯ ОКРЕМО:

 

  1. (!) ВІДПОВІДЬ НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:

zapit@khabibullin.kiev.ua

 

  1. (!) ВІДПОВІДЬ НАПРАВИТИ НА ОФІЦІЙНУ ПОШТОВУ АДРЕСУ:

01001, Київ, а/с №411-В, Вадиму Хабібулліну (простою поштою)

 

 

 

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.

З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ І ВДЯЧНІСТЮ

ВАМ ТА ВАШИМ

ШАНОВНИМ СПІВРОБІТНИКАМ

 

 

Вадим ХАБІБУЛЛІН

 

 

Член Громадської ради

при ГУ МВС України в м. Києві

(Наказ №183 від 23.02.2015)

Навигация по записям

*/?>